የግላዊነትፖሊሲ

Sanofi
የግልውሂብመጠበቅላይበቁርጠኝነትነውየሚሰራውገጹላይየግልውሂብዎንእንዴትመጠቀምእንደሚችሉበተመለከተምየሚያስፈልጎትንመረጃያቀርብሎታል።

ወረድብለውየግልውሂቦንገጹላይእንዴትመጠቀምእንደሚችሉየሚያሳዩመረጃዎችያገኛሉ። የዚህየግላዊነትፖሊሲከጊዜወደጊዜሊቀያየርይችላል፣ለምሳሌአሰራራችንላይወይምበህግመሰረትለዉጥሲፈጠር። እነዚህለውጦችበግልጽአስፈላጊከሆኑእናየግልውሂብመጠበቅጋርበተያያዘመብትዎንእናግዴታዎችዎንየሚጎዱከሆነ
(እኛእስከምናናግርዎድረስ)፣ስለእድሳቱአግባባዊበሆነመንገድበሰበሰብነውመረጃመሰረትእናሳውቅዎታለን።

ቢሆንምግን፣ይህንየግላዊነትፖሊሲገጽየታደሰነገርእንዳይኖርበየጊዜውይመልከቱ።

እዚህገጽላይየግልውሂብንየመፈጸምሃላፊነትየማንነው?

ይህንገጽየሚጠቀሙሰዎችየግልውሂብየመጠበቅሀላፊነትየ Sanofi
ኢትዮጵያነውለዚህምነውእንደውሂብተቆጣጣሪሆኖየሚሰራው:

Sanofi Aventis Kenya Limited,
Crowne Plaza Annex, 13th Floor,
Longonot Road,
Upper Hill,
Nairobi,
ኬንያ

Sanofi Aventis Kenya የተወሰነሀላፊነትያለውኩባንያቤትጽህፈቱ Crowne Plaza Annex፣
13ኛውፎቅከ Longonot Road አጠገብ፣ Upper Hill, Nairobi,ኬንያ።

አስታዋሽ: የግልውሂብመፈጸምምንማለትነው?

ለዚህግላዊነትፖሊሲአላማ፣የግልውሂብከሚታወቅወይምሊታወቅከሚችልግለሰብየተያያዘመረጃተደርጎመወሰድአለበት፣በግላዊነትፖሊሲውላይበተቀመጠውመሰረት Sanofi
እንደአላማውአካልመፈጸምአለበት።

ሊኖሩየሚችሉአለመግባባቶችንለማንሳትሲባል፣የሆነሰውጋርየሚገናኝምንምአይነትመረጃሊሆንይችላል።
ይህየግልውሂብ፣ለምሳሌ፣የሚከተለውንቅጽይውሰዱ፡

 • መሰረታዊየማንነትመረጃለምሳሌስምእናየተወለዱበትቀን፤
 • በቀጥታወይምበተዘዋዋሪእርስዎንየሚመለከትመረጃ፣ለምሳሌየማህበራዊሚድያመልእክት፤
 • ከእርስዎጋርወይምከመሳሪያዎጋርግንኙነትያለውመረጃ፣ለምሳሌየ IP አድራሻ (ለምሳሌ፣የመሳሪያዎኔትዎርክአድራሻ)፤

በዚህጉዳይላይ፣የ “ፕሮሰሲንግ”
ሀሳብየግልውሂብዎላይየሚወሰድምንምአይነትእንቅስቃሴማለትነው፣ለምሳሌ:

 • ስብስብ
 • ማከማቻ
 • መድረሻ
 • ጥንቅር
 • ማጥፋት

ይሄሳይትየሚሰበስበውምንአይነትየግልውሂብነው?

በዚህየስራአካሄድኮርሱላይ፣ይህሳይትየሚከተሉትንየግልውሂቦችሊሰበስብይችላል:

 • ማንነት ዉሂብ የመለያውሂብ:
  መለያዎ፣በቀጥታምይሁንበተዘዋዋሪየሚፈቅድመረጃ፣ለምሳሌስምዎወይምየግንኙነትመረጃዎ (አድራሻ፣ኢሜይልአድራሻ፣የስልኩቁጥር)፣የስራአይነትዎ፣ቢዝነስዎ
 • መልእክቶች: ይህንሳይትበመጠቀምምርምሮችሊልኩልንይችላሉ
 • የቢዝነስመረጃ
 • የግንኙነትውሂብ:የግንኙነትውሂብ:ከዚህሳይትጋርስላሎትማንኛውምአይነትግንኙነትእናተጠቃሚነትመረጃ (ለምሳሌ፣የሚጠቀሙበትየኮምፒዩተርእናየአሳሽአይነት፣የግንኙነትዎጊዜማህተም፣ IP አድራሻ፣የታዩገጾች፣የአሳሽታሪክ)
 • የቦታውሂብ:ቦታዎንበሚመለከትበኮምፒዩተርዎእናአሳሽዎመቅረብየሚችልመረጃይህንመረጃለ Sanofi ለማጋራትካሰቡ
 • ከኩኪዎችጋርየሚገናኝ፣ወይምየሚሰበሰብውሂብ: ስለኩኪሶችየበለጠመረጃለማግኘትእባክዎከታችየተጻፈውንያንብቡ።
 • ልዩሁኔታዎችላይ፣ Sanofi ፊዝዮሎጂካዊ፣ፖሊቲካዊናሃይማኖታዊአስተያየቶቸ፣የህብረትአባልነት፣የጾታዊዝንባሌ፣ጤና፣ዘርወይምየጎሳመነሻንበተመለከተመረጃዎችንፕሮሰስያደርጋል: Sanofi እነዚህን፣ “ከባድጥንቃቄየሚያስፈልጋቸው” የግልውሂብወይም “ልዩምድቦች”
  ግላዊውሂብየሚባሉትንምድቦችየሚፈጽመዉ፣እነዚህንነገሮችየሚጠብቅህግባለበትእናአግባባዊበሆነፈቃድብቻነው።በተለየ፣ Sanofi
  ይህንመረጃየሚፈጽመዉግልጽእናልዩፈቃድዎንከተቀበለበኃላነው።

ይሄለምንአላማየግልውሂብነውየሚሰበስበው?

ማንኛውምየግልውሂብአፈጻጸምመካሄድያለበትለተገለጠአላማነው።ስለዚህ፣እዚህሳይትላይየሚደረገውየግልውሂብመሰብሰብሂደትለሚከተሉትአላማዎችነው:

 • እርስዎሳይቱንሲያስሱእንዲያደርጉለመፍቀድ
 • የኦንላይንአገልግሎት፣አፖችናመድረክተጠቃሚሊያደርግዎ:አካውንትዎንኦንላይንይቆጣጠሩ
 • የማሰስልምድዎንለማስተካከል:የኛንአገልግሎትበሚጠቀሙበትጊዜ፣አገልግሎታችንለእርስዎበሚመችመልኩእንዲቀርቡያደርጋል;
  ይዘቶቻችን፣ምርቶቻንእናአገልግሎቶቻችንላይያልዎትየግልእናየሞያፍላጎትይረዳልወይምይዘቶቻችንንእርስዎበሚፈልጉትመልኩእንዲቀርብልዎትያደርጋል;
  ለእርስዎየሚመቹምርቶችጋርምያስተዋውቅዎታል
 • ምርቶቻችንናምርቶቻችንለማሻሻል:የአጠቃቀምዝንባሌዎችንመለየትናአዳዲስምርቶችእናአገልግሎቶችማዳበር፣እርስዎእናመሳሪያዎከአገልግሎቶቻችንጋርየሚግባቡትንመንገድይረዳል፣ የደህንነትስጋቶችዎንይከታላል፣የማበረታቻዘመቻዎቻችንናየአሰራርጥናታችንንብቁነትይገመግማል
 • እንድናናግርዎይፈቅድልናል፡ለጥያቄዎወይምምርምሮመልስለመስጠት፣ለምርቶችእናአገልግሎቶችእርዳታማቀረብ፣ጠቃሚመረጃዎችእንድናቀርብልዎ፣ የሚያስፈልጉማስታወቂያዎችእናየማበረታቻማቴርያሎች፣ስለምርቶቻችን፣አገልግሎቶቻችን፣ ብራንዶቻን፣የስራአካሄዳችንአዲስዜናእናመረጃእንድንልክልዎ፣የሞያዝግጅቶችንእናኮንቬንሽኖችንለማደራጀትእናለመቆጣጠር፣እንደዚህአይነትዝግጅቶችላይየሚኖሮተሳታፊነትምጨምሮ።

ምንንመሰረትበማድረግነውይህሳይትየግልውሂብየሚፈጽመዉ?

ለሳይቱአላማዎች፣የግልውሂብዎየሚፈጸምበትብቸኛዉምክንያት:

 • የበፊቱፈቃድዎ: (i) Sanofi
  የግልውሂብዎንእንዲፈጽምበግልጽፈቃድዎንየሰጡበት።ተግባርላይ፣ይሄማለት Sanofi
  ሰነዱላይእንዲፈርሙይጠይቅዎታል፣ወይምየኦንላይን opt-in
  ቅጽኢንዲሞሉይጠይቅዎታልወይምሙሉመረጃእንዲያገኙለማድረግየሚመለከትዎትንሂደትእንዲከተሉያደርጋልከዛእርስዎበግልጽእቀበላለሁወይምአልቀበልምማለትይችላሉ።(ii)
  እዚህሳይትላይበማሰስእናአስፈላጊከሆነ፣የግልውሂብዎኩኪዎችንበመጠቀምእንዲፈጽሙበመፍቀድ (የኩኪፖሊሲያችንንበተመለከተወረድብለውያንብቡ)።
 • የኮንትራትግንኙነትበርስዎእና Sanofi መካከል:
  ጉዳዩእንዲህሲሆን፣የግልውሂብዎመፈጸምኮንትራቱየሚለውንለማድረግእናለመፈጸምአስፈላጊነው፣ይሄማለት Sanofi የግልውሂቦንእንዲፍጽምካልፈለጉ፣ Sanofi
  ከርስዎጋርእንደዚህአይነትኮንትራትውስጥላለመግባትእንዲወስንሊያደርገውይችላልወይምእዚህኮንትራትውስጥየተካተቱትንምርቶችእናአገልግሎቶችንማቅረብአይችልምማለትነው።
 • Sanofi “ህጋዊጥያቄ”
  ተግባርላይከሚውለውየጥበቃህግትርጉምውስጥ።ጉዳዩእንዲህሲሆን፣ Sanofi መሰረታዊመብቶትንእናፍላጎቶትንግምትውስጥበማስገባትነውአፍጻጸሙህጋዊነውአይደለምየሚለውንየሚወስነው።

የተሰበሰበውግልውሂብእዚህሳይትላይለምንያህልጊዜተይዞይቆያል?

Sanofi ከሚያስፈልግበትጊዜበላይየግልውሂቦንይዞአይቆይም።
Sanofi ፖሊሲውላይየተገለጸውአለማእስኪፈጸምድረስየግልውሂብዎንይዞይቆያል። Sanofi
በሚመለከትዎየመረጃመጥቀስመንገድትክክለኛውንመዝገብላይየሚቆይበትንጊዜይነግርዎታል።

በጊዜመጓተትምክንያት፣ Sanofi
የግልውሂቦንለረጅምጊዜለመያዝሊገደድይችላል፣ህጉበሚፈቅደውወይምበሚያዘውመሰረት፣ወይምመብቱናፍላጎቱለመጠበቅአስፈላጊእስከሆነድረስ።

በኩኪስሊሰበሰቡየሚችሉውሂቦችንበተመለከተ: እባክዎየኩኪአጠቃቀምፖሊሲወደሚለውይመለሱ።

የግልውሂቡንማግኘትየሚችለውማንነው

Sanofi የግልውሂብዎንበውስጥ (ለምሳሌወደሌላየSanofi አካል)
እና/ወይምበውጪወደሶስተኛአካልአገልግሎትሰጪዎችሊያዘዋውረውይችላል:

 • የአካውንትዎቁጥጥር
 • የግጹተጠቃሚነትንመለየት
 • ገጹንእናምርቶቻችን፣አገልግሎቶቻችንእናበአጠቃላይእንቅስቃሴዎቻችንንማሻሻልእናየግልማድረግ
 • ማንኛውምአይነትጥያቄናቅሬታለመፍታትከእርስዎጋርመተባበር
 • ፍላጎትዎንእናምርጫዎንበተሻለመንገድበመረዳት፣የግንኙነትቻናሎቻንለማሻሻልእናከእርስዎጋርለመገናኘት
 • ይጠቅምዎታልብለንያሰብነውንወይምየጠየቁንንግንኙነትእናሌላመረጃእንልክሎታለን

ይህየውስጥእናየውጭየግልውሂብዝውውርህጋችሁላይከተቀመጠውአጠቃላይፈቃድዝቅተኛየግልውሂብጥበቃወደአላቸውሀገራትምየግልውሂብዝውውርያደርጋል፣ Sanofi
ለግልውሂብዎበቂየጥበቃደረጃመኖሩንያረጋግጣል፣በቂየሆኑጥበቃዎችለምሳሌስታንዳርድየአዉሮፓኮንትራትስምምነቶችእናየSanofi
አያያዥየህብረትህጎችንበመተግበር፣ወይምቀደምብሎበግልጽፈቃደዎንበመጠየቅ።

መብቶችዎ: Sanofi የግልውሂብንበተመለከተመብቶችዎእንዲከበሩያደርጋል

የዳታውሂብጥበቃህግባለውመሰረትመብቶችዎይከበሩልዎታል።

እስከዚህድረስ፣ Sanofi የሚከተሉትመብቶችእንዳሎይነግርዎታል:

 • በቀላልጥያቄ፣የግልውሂብዎንእንዲጠቀሙይሄማለትከፈለጉየውሂቡንቅጂመውሰድይችላሉ (ከጠየቁ)፣ውሂቡበቀጥታለርስዎየቀረበካልሆነበስተቀር፣ለምሳሌየግልአካውንትዎላይካለ፤
 • ትክክለኛካልሆነ፣ያልተሟላወይምጊዜውያለፈበትከሆነማስተካከያየመቀበል፤
 • ባለውየውሂብጥበቃህግመሰረትየግልውሂብዎእንዲጠፋየማድረግመብት(“የመረሳትመብት”)፤
 • የሂደቱንህጋዊነትሳይነኩ፣የግልውሂብዎበእርሰዎፈቃድመሰረትተሰብስበውየተፈጸመከሆነየግልውሂብዎየመፈጸምፈቃድዎንየማንሳትመብት፤
 • በSanofi
  ህጋዊጥያቄመሰረትውሂብዎተሰብስቦየተፈጸመበትሁኔታላይ፣
  የግልውሂብዎየመፈጸምሂደትመቃወምመብት፣ ጥያቄዎንየተፈጠረውንትክክለኘሁኔታበመናገርማብራራትይጠበቅቦታል፤
 • አስቀድመውየታዩሁኔታዎችላይእናያለውየውሂብጥበቃህግላይየግልውሂብዎየመፈጸምሂደቱላይ
  ገደብእንዲኖርየመጠየቅመብት፤
 • ከSanofi ወደሶስተኛአካልእንዲዘዋወርየግልውሂብዎንለመቀበልመጠየቅወይም Sanofi
  በቀጥታየግልውሂብዎንወደሶስተኛአካልእንዲያዘዋወር
  መጠየቅ፣የሚቻልበትሁኔታላይ (የውሂብእንቅስቃሴመብትየሚፈቅደውሂደቱበፈቃድዎመሰረትከሆነብቻነው)

እነዚህንመብቶችመጠቀምየሚፈልጉከሆነ፣እባክዎከታችያለው“እንዴትሊያገኙንይችላሉ”የሚለውክፍልላይበተጠቀሰውመልኩያግኙን።በተቻለንፍጥነትምላሽለመስጠትየምንችለውንሁሉእናደርጋለን።

የግልውሂብዎየአፈጻጸምሂደትበተመለከተከበቂየውሂብጥበቃስልጣንጋርቅሬታማቅረብይችላሉአስቀድመውእኛንእንዲያናግሩንየምንመክርዎቢሆንም፣ይህንመብትመጠቀምከፈለጉ፣ የሚመለከተውየውሂብጥበቃባለስልጣንጋርበቀጥታይነጋገሩ።

እንዴትሊያገኙንይችላሉ

ስለ Sanofi
የግልውሂብአጠቃቀምዎበተመለከተምንምአይነትጥያቄካልዎትበሚከተለውአድራሻይላኩልን:
Sanofi Aventis Kenya Limited,
Crowne Plaza Annex, 13th Floor,
Longonot Road,
Upper Hill,
Nairobi,
Kenya