ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Компанията Санофи изцяло e посветена на защитата на личните данни и възнамерява да Ви предостави подробна информация за начина, по който се обработват Вашите лични данни.

По-долу ще намерите подробна информация относно обработката на лични данни на Уебсайта. Имайте предвид, че съдържанието на тази Политика за поверителност може да се променя от време на време, например в случай на промени в нашите процеси или в резултат промени в законодателството. Ако тези промени са значими и засягат Вашите права или задълженията ни по отношение на защитата на Вашите лични данни (и доколкото имаме начин да се свържем с вас), ние ще Ви уведомим по подходящ начин въз основа на събраните данни.

Препоръчваме Ви редовно да посещавате страницата, която съдържа тази Политика за поверителност, за да проверявате за евентуални промени.

КОЙ Е ОТГОВОРЕН ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ?

Санофи България ЕООД, българска компания, регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831251108, отговаря за обработката на личните данни на лица, за които са се съгласили и следователно действа като администратор на лични данни:

НАПОМНЯНЕ: КАКВО СА ЛИЧНИ ДАННИ И ОБРАБОТКА НА ДАННИ?

За целите на тази Политика за поверителност, лични данни са всяка информация, свързана с физически лица, които са идентифицирани или могат да се идентифицират, а и които компанията Санофи е обработила за целите, определени в тази Политика за поверителност.

По-точно това са всички данни които се отнасят до дадено лице. Тези лични данни могат да бъдат следните:

 • Основни идентификационни данни, каквито са Вашето име, или датата на ражданe;
 • Данни, които могат да Ви идентифицират пряко или косвено, като публикуване в социалните мрежи;
 • Данни, които може да бъдат свързани с Вас или с Вашето устройство, като IP адрес (т.е. мрежовия адрес на Вашето устройство);

В този смисъл терминът „обработка“ означава всяко действие, предприето във връзка с Вашите лични данни, например:

 • Събиранe
 • Съхранение
 • Достъп
 • Анализ
 • Изтриване

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЕ СЪБИРАТ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ?

По време на работа, този уебсайт може да събира следните категории лични данни:

Идентификационни данни:
всички данни, които могат да Ви идентифицират пряко или косвено, като Вашето име и данни за контакт (адрес, имейл адрес, телефонен номер), вид работа, която работите, името на компанията, в която работите.
Професионални данни, предоставени с формата за регистрация.
Данни за връзката:
цялата информация относно Вашата връзка и достъп до този уебсайт (напр. тип на устройство и браузъра, които се използват, означаване на времето Вашата връзка, IP адрес, посетени страници), история на посещенията.
Данни за местоположението:
данни, които Вашето устройство и браузъра могат да предоставят за Вашето местоположение, ако позволите такива информации да бъдат споделени с компанията Санофи.
Данните за бисвитките („cookies“), които могат да бъдат събрани с помощта на бисквитки:
вижте Политиката за бисквитки за повече информация относно бисквитките.
В определени специфични ситуации Санофи може да обработва философски, политически и религиозни мнения, членство в синдикати, сексуална ориентация, информации, свързани със здравето, расовия или етнически произход:
Санофи ще обработва онези категории лични данни, които се определят като „чувствителни“ лични данни или „специални категории“ лични данни, само ако това е разрешено съгласно приложимите закони за защита на данните. По-специално, Санофи ще обработва такива данни само ако получи предварително Вашето изрично и конкретно съгласие.

ЗА КАКВИ ЦЕЛИ СЕ СЪБИРАТ ЛИЧНИ ДАННИ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ?

Всяка обработка на лични данни трябва да се използва за конкретна цел. Във връзка с това, личните данни се събират и обработват на този уебсайт за следните цели:

За да е възможно използването на този уебсайт
За да е възможен достъп до онлайн услуги, приложения и платформи:
управление на Вашите интернет акуанти
За да персонализираме Вашето сърфиране:
когато използвате нашите услуги; осигуряваме нашите услуги да бъдат представени по начина, който най-много Ви подхожда; разбираме Вашите професионални и лични интереси за нашето съдържание, продукти и услуги, или друго съдържание и приспособяваме нашето съдържание към Вашите нужди и предпочитания; представяме ви продукти и предложения,за Вас.
За подобряване на нашите продукти и услуги:
разпознаваме тенденциите на използване и разработваме нови продукти и услуги; узнаваме какво е взаимодействието между Вас и Вашето устройство и нашите услуги; наблюдаваме и решаваме проблемите за сигурност; определяме ефективността на нашите промоционални кампании, провеждаме анкети.
За да можем да общуваме с Вас:
ние отговаряме на Вашите искания или запитвания; предоставяме поддръжка за продукти и услуги; предоставяме Ви важни административна информация, задължителни съобщения и рекламни материали; изпращаме Ви новини и информация за нашите продукти, услуги, марки, дейности; организираме и ръководим професионални събития и конгреси, включително Вашето участие в тези събития

НА КАКВО ОСНОВАНИЕ ТОЗИ УЕБСАЙТ ОБРАБОТВА ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ?

Вашите лични данни се обработват само въз основа на:

Вашето предварително СЪГЛАСИЕ: в случаите, в които ясно и изрично сте дали съгласието си Санофи да обработва Вашите лични данни.
На практика това обикновено означава, че Санофи изисква от Вас да подпишете документ или да попълните онлайн формуляр за „декларация”, и да следвате подходяща процедура, която ще ви даде възможност да бъдете напълно информирани, а след това ясно да приемете, или отхвърлите планираната обработка на лични данни. (в съответствие с нашата политика за бисквитки по-долу).
Договорното отношение между Вас и компанията Санофи:
В този случай обработването на личните Ви данни обикновено е необходимо за изпълнението или прилагането на договора; това означава, че ако не искате Санофи да обработва Вашите лични данни в този контекст, компанията Санофи може или е длъжна да откаже да сключи такова споразумение с Вас, или може да не бъде в състояние да предостави продуктите или услугите, обхванати от това споразумение.
„Легитимният интерес“ на компанията Санофи по отношение на приложимото законодателство за защита на данните.
В този случай компанията Санофи взема предвид вашите основни права и интереси при определяне на това, дали обработката е легитимна и законна.

КОЛКО ДЪЛГО СЕ ПАЗЯТ ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪБРАНИ НА ТОЗИ УЕБСАЙТ?

Личните данни, събрани на този уебсайт, ще бъдат запазени при следните периоди, в зависимост от категориите лични данни, които се обработват:

Идениификационни данни:
Санофи обработва Вашите лични данни за времето, необходимо да осъществи целите, посочени по-горе или до оттегляне на Вашето съгласие.
Професионална информация
Санофи обработва Вашите лични данни за времето, необходимо да осъществи целите, посочени по-горе или до оттегляне на Вашето съгласие.
Данни, свързани с бисквитки и данни, които могат да се събират с помощта на бисквитки:
Вижте политиката за бисквитките.

КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Компанията Санофи може да трансферира личните Ви данни вътрешно (т.е. на други субекти компанията Санофи) и/или външно на трети лица, доставчици на услуги за нуждите на:

 • управление на Вашия акаунт;
 • идентифициране на достъпа до уебсайта;
 • подобрения и корекции на уебсайта и на нашите продукти, услуги и на нашия бизнес като цяло;
 • кореспонденция с Вас с цел разрешаване на всички запитвания или оплаквания;
 • по-добро разбиране на Вашите области на интереси и предпочитания, за да подобрим нашите канали за комуникация и взаимодействие с Вас.
 • изпращане на полезна и други информация, за която смятаме, че ще Ви бъде от полза, или която сте търсили от нас.

Когато такова вътрешно или външно трансфериране на лични данни включва пренос на Вашите лични данни в държава, която осигурява по-ниско ниво на защита на личните данни от нивото, което обикновено се предлага във Вашата страна, Санофи ще осигури достатъчно ниво на защита чрез прилагане на съответни предпазни мерки, като Европейски стандартни договорни клаузи, Обвързващи корпоративни правила на компанията Sanofi или търсене на Вашето предварително изрично съгласие.

ВАШИТЕ ПРАВА: САНОФИ ЩЕ ОСИГУРИ ВЪЗМОЖНОСТ ДА УПРАЖНЯВАТЕ ПРАВА ВЪРХУ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

Можете да упражнявате правата си съгласно приложимите закони за защита на личните данни.

Следователно Sanofi Ви уведомява, че имате право на:

 • достъп до личните Ви данни въз основа на заявка - и в този случай можете да получите копие от тези данни (ако ги поискате), освен ако тези данни не са Ви пряко достъпни, например чрез личния Ви акаунт;
 • личните Ви данни да бъдат коригирани, в случай че са неверни, неточни, непълни или неактуалнии;
 • личните Ви данни да бъдат изтрити в ситуации, които са определени в приложимия закон за защита на данните („право да бъдете забравени“);
 • да оттеглите съгласието, което сте дали за обработването на Ввашите лични данни, без да се засяга законосъобразността на обработването, ако Вашите лични данни са събрани и обработени въз основа на Вашето съгласие;
 • да възразите срещу обработката на Вашите лични данни, ако Вашите лични данни са събрани и обработени съгласно легитимния интерес на Санофи и в такъв случай да , обосновете Вашето възражение с конкретна ситуация.;
 • да поискате ограничение на обработването на лични данни в ситуации, предвидени от приложимия закон за защита на данните;
 • да получите личните си данни за директно прехвърляне от компанията Санофи на трето лице, по Ваш избор, ако това е технически осъществимо (правото на преносимост на данни е позволено само ако обработката се основава на Вашето съгласие).

Също така можете да подадете жалба до компетентния орган за защита на личните данни. Въпреки това Ви предлагаме да се свържете с нас предварително. Aко искате да упражните това право, можете да се свържете директно с компетентния орган за защита на данните по Вашето местонахождение.

КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС

Всички въпроси или искания относно използването на личните Ви данни от страна на компанията Санофи може да изпратите по електронна поща до нашия служител за защита на личните данни на следния имейл адрес: SECEuropePrivacy@sanofi.com