ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

На тази страница са представени условията за използване на този уебсайт (наричан по-долу „уебсайт“). Когато посещавате този уебсайт, Вие се задължавате да спазвате тези условия. Съветваме Ви редовно да проверявате тези условия, защото могат да се променят от време на време, без предизвестие.

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

САНОФИ БЪЛГАРИЯ ЕООД, българска компания, регистрирана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 831251108 (наричан по-долу "Санофи"), е търговско дружество, което принадлежи към групата на компаниите Санофи, притежава и управлява този уебсайт. Външният вид и всеки от компонентите, включително търговски марки, лога и названия на домейни, които се появяват на уебсайта, са защитени от законите за интелектуална собственост и принадлежат на компания Санофи или нейните филиали или за ползването им е необходимо тяхното разрешение.

Нито една част на уебсайта не може да бъде копирана, възпроизвеждана, модифицирана, преиздавана, качена, изкривена, предавана или разпространена по какъвто и да било начин или на какъвто и да е носител, изцяло или частично, без предварителното писмено съгласие на компанията Санофи. Но можете да изтеглите и отпечатате документите (или части от тях), които компанията Санофи е качила на уебсайта, и да направите копия от тях за Ваша лична, частна и нетърговска употреба, на персонален компютър или чрез инструменти за споделяне, предлагани на уебсайта.

На всяко одобрено копие на цялото съдържание, или на част от съдържанието на уебсайта, трябва да се появи следното изявление: „АВТОРСКО ПРАВО НА SANOFI-AVENTIS 2020 - ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ“.
При разрешена употреба на компоненти, показани на уебсайта, не е разрешено да се променят по никакъв начин.

Компанията Санофи и свързаните с нея лица си запазват правото да предприемат правни действия за всяко нарушение на техните права на интелектуална собственост.

ЕСТЕСТВО НА ИНФОРМАЦИЯТА

Целта на уебсайта е събиране на съгласия за електронна комуникация от медицински специалисти.

Информацията на този уебсайт, не е предназначена да поощрява предписване или закупуване на лекарства на компанията Санофи или някои от свързаните с нея дружества, нито се счита за покана за инвестиране. Не се тълкува като убеждаване, публична оферта или представяне на оферта за записване или закупуване на акции или търговия с акции на компанията Санофи или други ценни книжа, издадени от компанията Санофи и/или нейните свързани дружества.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ДАННИТЕ

Уебсайтът не е предназначен да получава от Вас поверителна информация. Освен лични данни (вижте Политиката за поверителност на уебсайта), каквато и да било информация под каквато и да е форма (документи, данни, диаграми, въпроси, предложения, концепции, коментари или друго), която предоставяте на уебсайта, по никакъв начин няма да се счита за поверителна. В съответствие с това, изпращането на тази информация ни дава право да я използваме, възпроизвеждаме, разпространяваме, модифицираме или предаваме, за да обработим Вашите запитвания.

Потребителските имена и пароли („информация за вход“), които са Ви предоставени за влизане в уебсайта, са Ваша лична информация и не трябва да се споделят с никой друг. Вие сте единствено отговорни за използването и поверителността на данните за вход.

ВРЪЗКИ С ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Компанията Санофи не поема никаква отговорност във връзка с който и да е уебсайт на трето лице, до който може да сте имали достъп чрез този уебсайт. Компанията Санофи не може по никакъв начин да контролира съдържанието на такива уебсайтове на трети страни, които остават напълно независими от компанията Санофи. Съществуването на връзка между този уебсайт и уебсайт на трета страна по никакъв начин не означава, че копанията Санофи по който и да било начин одобрява съдържанието на този уебсайт на третата страна, и по-специално възможното му използване.

Освен това Вие носите отговорност за предприемането на необходимите предпазни мерки за предотвратяване на проблеми, свързани с уебсайта, особено компютърни вируси, троянски кон или други „вируси“.

Външните уебсайтове могат да съдържат хипервръзки, които водят към този уебсайт. Нито една от тези хипервръзки няма да бъде инсталирана без предварителното изрично съгласие на компанията Санофи. Във всеки случай компанията Санофи по никакъв начин не носи отговорност за тези външни уебсайтове.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОТГОВОРНОСТТА

Компанията Санофи полага максимални усилия, за да гарантира, че информацията, публикувана на този уебсайт ще бъде точна и актуална. Тя си запазва правото да коригира съдържанието по всяко време, без предварително предизвестие. Въпреки това, Компанията Санофи не може да гарантира, че данните на уебсайта са точни, актуални или пълни. Материалите и компонентите на уебсайта са предоставени "такива каквито са" без каквато и да било гаранция, имплицитни или експлицитни. В съответствие с това, с изключение на преките имуществени вреди, причинени от грубата или умишлена небрежност на компанията Санофи, Санофи не носи отговорност за:

  • Неточност от всякакъв вид, грешка или пропуск по отношение на информацията, достъпна на уебсайта;
  • всякакви щети, причинени от измамно влизане от трето лице, което води до промяна в информацията или съдържанието, което е достъпно на уебсайта;
  • и по-широко, за всяка косвена или последваща загуба, по каквато и да е причина, от какъвто и да е произход, от всякакво естество или с каквито и да било последици, дори и когато компанията Санофи е предупредена за възможността за такава вреда или загуба.

Компанията Санофи не дава имплицитна или експлицитна гаранция, свързана с ограничения, по отношение на годността на уебсайта за пазара или друго конкретно предназначение.

УЕБ САЙТ ДОСТЪПНОСТ Вие приемате (i), че технически е невъзможно уебсайтът да функционира без подразбиращи се настройки и че компанията Санофи не може да поеме никаква отговорност за това, (ii) че настройките по подразбиране могат да доведат до временна невъзможност за достъп до уебсайта и (iii) че на функционирането на уебсайта може да повлияят условията и настройки извън контрола на компанията Санофи, като например преносните и телекомуникационните връзки между Вас и уебсайта.

Компанията Санофи и/или нейните доставчици могат по всяко време временно или окончателно да модифицират или прекратят целия уебсайт или част от него, за да извършват дейности свързани с поддръжката и/или да правят подобрения и/или промени в уебсайта. Компанията Санофи не носи отговорност за каквито и да било промени, преустановявания или прекъсвания на уебсайта.

ПРАВНА ИНФОРМАЦИЯ

Уебсайтът и неговото съдържание се уреждат от законите на Република България и всички съответни спорове са предмет на юрисдикцията на съдилищата в Република България.

ПРАВНО СЪОБЩЕНИЕ

ХОСТИНГ

Plusserver GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Köln
Germany
Phone +49 2203 1045 3000