POLITIKA PRIVATNOSTI

Kompanija Sanofi je u potpunosti posvećena zaštiti podataka o ličnosti i namjerava da vam pruži sve relevantne informacije u vezi sa načinom na koji obrađuje vaše podatke o ličnosti na ovom veb sajtu.

U nastavku ćete pronaći sve relevantne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti na ovom veb sajtu. Imajte na umu da se sadržaj ove Politike privatnosti s vremena na vrijeme može mijenjati, na primjer u slučaju razvoja naših procesa ili kao rezultat važećeg zakona. Ako ove promjene budu objektivno značajne i budu uticale na vaša prava ili naše obaveze u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti (i ukoliko imamo načina da sa vama kontaktiramo), obavijestićemo vas o ažuriranju na odgovarajući način na osnovu informacija koje smo prikupili.

Međutim, preporučujemo vam da redovno posjećujete stranu koja sadrži ovu Politiku privatnosti kako biste provjeravali sva ažuriranja.

KO JE ODGOVORAN ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI NA OVOM SAJTU?

DIO STRANOG DRUŠTVA „SANOFI-AVENTIS“ PODGORICA, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 114, Podgorica, PIB 02670887_302, Registar privrednih subjekata u Crnoj Gori, registarski br. 02670887, odgovoran je za obradu podataka o ličnosti osoba koje koriste ovaj veb sajt i stoga postupa kao kontrolor podataka:

PODSJETNIK: ŠTA SU PODACI O LIČNOSTI I OBRADA PODATAKA?

Za potrebe ove Politike privatnosti, podaci o ličnosti su sve informacije koje se odnose na fizička lica koja su identifikovana ili se mogu identifikovati, a koje je kompanija Sanofi obradila u vezi sa ciljevima i svrhama definisanim u ovoj Politici privatnosti.

Da razjasnimo, to su sve informacije koje se odnose na pojedinca. Ti podaci o ličnosti mogu biti, na primjer, sljedeći:

 • Osnovne identifikacione informacije, kao što su vaše ime ili datum rođenja;
 • Informacije koje se mogu pripisati vama direktno ili indirektno, kao što su objave na društvenim mrežama;
 • Informacije koje mogu biti povezane sa vama ili vašim uređajem, kao što je IP adresa (tj. mrežna adresa vašeg uređaja);

U tom smislu, pojam „obrade“ označava svaku radnju koja se preduzima u vezi sa vašim podacima o ličnosti, na primjer:

 • Prikupljanje
 • Skladištenje
 • Pristup
 • Analiza
 • Brisanje

KOJI SE PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJAJU NA OVOM VEB SAJTU?

Tokom rada, ovaj veb sajt može prikupljati sljedeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Identifikacione podatke: sve informacije koje omogućavaju vašu identifikaciju, bilo direktno ili indirektno, kao što su vaše ime i podaci o kontaktu (adresa, adresa e-pošte, broj telefona), vrsta posla koji radite, vaša kompanija
 • Stručni podaci dati uz obrazac za registraciju
 • Podatke o konekciji: sve informacije u vezi sa vašom konekcijom i pristupom ovom veb sajtu (npr. vrsta uređaja i pregledača koji se koriste, vremenska oznaka vaše veze, IP adresa, posjećene strane), istorija pregledanja
 • Podatke o lokaciji: informacije koje vaš uređaj i pregledač mogu pružiti o vašoj lokaciji ako dozvolite da se takve informacije dijele sa kompanijom Sanofi
 • Podatke koji se odnose na kolačiće („cookies“) i podatke koji se mogu prikupljati pomoću kolačića: za više informacija o kolačićima pogledajte tekst u „politika kolačića“.
 • U određenim specifičnim situacijama, Sanofi može obrađivati filozofska, politička i vjerska mišljenja, članstvo u sindikatima, seksualnu orijentaciju, informacije koje se odnose na zdravstveno, rasno ili etničko porijeklo: Sanofi će obrađivati one kategorije podataka o ličnosti koje se kvalifikuju kao „osjetljivi“ podaci o ličnosti ili „posebne kategorije“ podataka o ličnosti, samo ako je to dozvoljeno na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka. Naročito, Sanofi će obrađivati takve informacije samo ako za to prethodno dobije vašu eksplicitnu i konkretnu saglasnost.

U KOJE SVRHE SE PRIKUPLJAJU PODACI O LIČNOSTI NA OVOM VEB SAJTU?

Svaka obrada podataka o ličnosti se mora koristiti za određenu svrhu. U vezi s tim, podaci o ličnosti se na ovom veb sajtu prikupljaju i obrađuju u sljedeće svrhe:

 • da bismo vam omogućili kretanje na ovom veb sajtu
 • da bismo vam omogućili pristup onlajn uslugama, aplikacijama i platformama: upravljanje vašim internet nalozima
 • da bismo mogli da komuniciramo sa vama: odgovaramo na vaše zahtjeve ili upite; pružamo podršku za proizvode i usluge; pružamo vam važne informacije, administrativne informacije, obavezna obavještenja i promotivne materijale; šaljemo vam novosti i informacije o svojim proizvodima, uslugama, brendovima, aktivnostima; organizujemo i vodimo profesionalne događaje i kongrese, uključujući vaše učešće u tim događajima

PO KOM OSNOVU OVAJ VEB SAJT OBRAĐUJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju samo na osnovu:

 • vaše prethodne SAGLASNOSTI: u kojoj ste jasno i izričito dali svoje odobrenje kompaniji Sanofi da obrađuje vaše podatke o ličnosti. odobrenje kompaniji Sanofi da obrađuje vaše podatke o ličnosti. U praksi, to obično znači da će Sanofi od vas tražiti da potpišete dokument ili popunite onlajn obrazac „prijave“ ili da slijedite neki relevantan postupak koji će vam omogućiti da budete u potpunosti informisani, a zatim da jasno prihvatite ili odbijete predviđenu obradu podataka o ličnosti. Na osnovu kretanja po ovom veb sajtu i, ako je relevantno, saglasnosti za obradu vaših podataka o ličnosti pomoću kolačića (u skladu sa našom politikom o kolačićima u nastavku).
 • ugovornog odnosa između vas i kompanije Sanofi: u tom slučaju, obrada vaših podataka o ličnosti uglavnom je neophodna za izvršenje ili primjenu ugovora; to znači da ako ne želite da Sanofi obrađuje vaše podatke o ličnosti u tom kontekstu, kompanija Sanofi može ili je dužna da odbije da zaključi takav ugovor sa vama ili može da ne bude u mogućnosti da pruži proizvode ili usluge obuhvaćene ovim ugovorom.
 • „legitimnog interesa“ kompanije Sanofi u smislu važećeg zakona o zaštiti podataka. U tom slučaju, kompanija Sanofi uzima u obzir vaša osnovna prava i interese u utvrđivanju toga da li je obrada legitimna i zakonita.

KOLIKO DUGO SE ZADRŽAVAJU PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJENI NA OVOM VEB SAJTU?

Podaci o ličnosti prikupljeni na ovom veb sajtu zadržavaju se tokom navedenih perioda, u zavisnosti od kategorija podataka o ličnosti koji se obrađuju:

 • Identifikacioni podaci: Sanofi čuva vaše lične podatke u vremenu potrebnom za gore opisane svrhe ili dok se vaš pristanak ne povuče
 • Poruke: Podaci se neće čuvati
 • Profesionalne informacije Sanofi čuva vaše lične podatke u vremenu potrebnom za gore opisane svrhe ili dok se vaš pristanak ne povuče
 • Podaci o konekciji Podaci se neće čuvati
 • Podaci o lokaciji: Podaci se neće čuvati
 • Podaci koji se odnose na kolačiće i podaci koji se mogu prikupljati pomoću kolačića: Pogledajte politiku o kolačićima u nastavku.

KO IMA PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI

Kompanija Sanofi može da prenese vaše podatke o ličnosti interno (tj. drugim subjektima kompanije Sanofi) i/ili eksterno trećim licima pružaocima usluga za potrebe:

 • upravljanja vašim nalogom
 • identifikacije pristupa veb sajtu
 • poboljšanja i prilagođavanja veb sajta i naših proizvoda, usluga i našeg poslovanja uopšte
 • korespondencije sa vama radi rješavanja svih upita ili žalbi
 • boljeg razumijevanja vaših oblasti interesa i preferencija kako bismo poboljšali naše kanale komunikacije i interakciju sa vama
 • slanja obavještenja i drugih informacija za koje mislimo da će vam biti korisne ili koje ste tražili od nas

Kada takav onterni i eksterni prenos podataka o ličnosti podrazumijeva prenos vaših podataka o ličnosti u zemlju koja pruža niži nivo zaštite podataka o ličnosti od nivoa koji se generalno pruža u vašoj zemlji, kompanija Sanofi će obezbijediti da se vašim podacima o ličnosti osigura dovoljan nivo zaštite primjenom odgovarajućih mjera zažtite, kao što su Evropske standardne ugovorne klauzule, Obavezujuća korporativna pravila kompanije Sanofi ili traženje vašeg prethodnog izričitog pristanka.

VAŠA PRAVA: SANOFI ĆE OBEZBIJEDITI DA MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA U POGLEDU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Možete ostvariti svoja prava predviđena važećim zakonima o zaštiti podataka.

Stoga vas Sanofi obavještava da imate pravo:

 • na pristup svojim podacima o ličnosti, na osnovu jednostavnog zahtjeva – i u tom slučaju možete dobiti kopiju tih podataka (ako ih tražite), osim ukoliko vam ti podaci nisu direktno dostupni, na primjer putem vašeg ličnog naloga;
 • da vaši podaci o ličnosti budu ispravljeni ako su netačni, nepotpuni ili zastarjeli;
 • da vaši podaci o ličnosti budu obrisani u situacijama koje su predviđene važećim zakonom o zaštiti podataka („pravo da budete zaboravljeni“);
 • na povlačenje saglasnosti koju ste dali za obradu vaših podataka o ličnostibez uticaja na zakonitost obrade, ako su vaši podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni na osnovu vaše saglasnosti;
 • na podnošenje prigovora na obradu vaših podataka o ličnosti, ako su vaši podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni na osnovu legitimnog interesa kompanije Sanofi i u tom slučaju morate da obrazložite svoj zahtjev objašnjavajući nam vašu konkretnu situaciju;
 • da zahtijevate ograničenje obrade vaših podataka o ličnosti u situacijama koje su predviđene važećim zakonom o zaštiti podataka;
 • da dobijete svoje podatke o ličnosti za prenos iz kompanije Sanofi trećem licu ili da Sanofi prenese vaše podatke o ličnosti direktno trećem licu koje vi izaberete, ako je to tehnički izvodljivo (pravo na prenosivost podataka je dozvoljeno samo ako je obrada zasnovana na vašoj saglasnosti)

Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, obratite nam se na način opisan u odjeljku „Kako nas kontaktirati“ i preduzećemo potrebne korake kako bismo vam odgovorili što prije.

Takođe možete podnijeti prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti. Iako predlažemo da nam se prethodno obratite, ako želite da iskoristite ovo pravo, obratite se direktno nadležnom organu za zaštitu podataka prema vašem prebivalištu.

KAKO NAS KONTAKTIRATI

Sva pitanja ili zahtjeve u vezi sa upotrebom vaših podataka o ličnosti od strane kompanije Sanofi možete poslati našem službeniku za zaštitu podataka na sljedeću adresu: SECEuropePrivacy@sanofi.com