POLITIKA PRIVATNOSTI

Kompanija Sanofi je u potpunosti posvećena zaštiti podataka o ličnosti i namerava da vam pruži sve relevantne informacije u vezi sa načinom na koji obrađuje Vaše podatke o ličnosti na ovom veb sajtu.

U nastavku ćete pronaći sve relevantne informacije u vezi sa obradom podataka o ličnosti na ovom veb sajtu. Imajte na umu da se sadržaj ove Politike privatnosti s vremena na vreme može menjati, na primer u slučaju razvoja naših procesa ili kao rezultat važećeg zakona. Ako ove promene budu objektivno značajne i budu uticale na Vaša prava ili naše obaveze u vezi sa zaštitom vaših podataka o ličnosti (i ukoliko imamo načina da sa Vama kontaktiramo), obavestićemo Vas o ažuriranju na odgovarajući način na osnovu informacija koje smo sakupili.

Međutim, preporučujemo Vam da redovno posećujete stranu koja sadrži ovu Politiku privatnosti kako biste proveravali sva ažuriranja.

KO JE ODGOVORAN ZA OBRADU PODATAKA O LIČNOSTI NA OVOM SAJTU?

SANOFI-AVENTIS DOO BEOGRAD, privredno društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Španskih boraca 3/VI, PIB 104756679, matični broj 20231556, odgovorno je za obradu podataka o ličnosti osoba koje koriste ovaj veb sajt i stoga postupa kao kontrolor podataka:

PODSETNIK: ŠTA SU PODACI O LIČNOSTI I OBRADA PODATAKA?

Za potrebe ove Politike privatnosti, podaci o ličnosti su sve informacije koje se odnose na fizička lica koja su identifikovana ili se mogu identifikovati, a koje je kompanija Sanofi obradila u vezi sa ciljevima i svrhama definisanim u ovoj Politici privatnosti.

Da razjasnimo, to su sve informacije koje se odnose na pojedinca. Ti podaci o ličnosti mogu biti, na primer, sledeći:

 • Osnovne identifikacione informacije, kao što su Vaše ime ili datum rođenja;
 • Informacije koje se mogu pripisati Vama direktno ili indirektno, kao što je objava na društvenim mrežama;
 • Informacije koje mogu biti povezane sa Vama ili Vašim uređajem, kao što je IP adresa (tj. mrežna adresa vašeg uređaja);

U tom smislu, pojam „obrade“ označava svaku radnju koja se preduzima u vezi sa Vašim podacima o ličnosti, na primer:

 • Prikupljanje
 • Čuvanje
 • Pristup
 • Analiza
 • Brisanje

KOJI SE PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJAJU NA OVOM VEB SAJTU?

Tokom rada, ovaj veb sajt može prikupljati sledeće kategorije podataka o ličnosti:

 • Identifikacione podatke: sve informacije koje omogućavaju Vašu identifikaciju, bilo direktno ili indirektno, kao što su Vaše ime i podaci o kontaktu (adresa, adresa e-pošte, broj telefona), vrsta posla koji radite, Vaša kompanija
 • Profesionalne informacije Stručni podaci dati uz obrazac za registraciju
 • Podatke o internet konekciji: Podatke o vezi: sve informacije u vezi sa internet konekcijom i pristupom ovom veb sajtu (npr. vrsta uređaja i pretraživačakoji se koriste, vremenska oznaka vaše veze, IP adresa, posećene strane), istorija pregledanja
 • Podatke o lokaciji: informacije koje Vaš uređaj i pretraživačmogu pružiti o Vašoj lokaciji ako dozvolite da se takve informacije dele sa kompanijom Sanofi
 • Podatke koji se odnose na kolačiće („cookies“) i podatke koji se mogu prikupljati pomoću kolačića: za više informacija o kolačićima pogledajte tekst Kolačići.
 • U određenim specifičnim situacijama, Sanofi može obrađivati filozofska, politička i verska mišljenja, članstvo u sindikatima, seksualnu orijentaciju, informacije koje se odnose na zdravstveno, rasno ili etničko poreklo: Sanofi će obrađivati one kategorije podataka o ličnosti koje se kvalifikuju kao „osetljivi“ podaci o ličnosti ili „posebne kategorije“ podataka o ličnosti, samo ako je to dozvoljeno na osnovu važećih zakona o zaštiti podataka. Naročito, Sanofi će obrađivati takve informacije samo ako za to prethodno dobije Vašu eksplicitnu i konkretnu saglasnost.

U KOJE SVRHE SE PRIKUPLJAJU PODACI O LIČNOSTI NA OVOM VEB SAJTU?

Svaka obrada podataka o ličnosti se mora koristiti za određenu svrhu. U vezi s tim, podaci o ličnosti se na ovom veb sajtu prikupljaju i obrađuju u sledeće svrhe:

 • Da bismo Vam omogućili kretanje na ovom veb sajtu
 • da bismo Vam omogućili pristup onlajn uslugama, aplikacijama i platformama: upravljanje Vašim internet nalozima
 • da bismo mogli da komuniciramo sa Vama: odgovaramo na Vaše zahteve ili upite; pružamo podršku za proizvode i usluge; pružamo Vam važne informacije, administrativne informacije, obavezna obaveštenja i promotivne materijale; šaljemo Vam novosti i informacije o svojim proizvodima, uslugama, brendovima, aktivnostima; organizujemo i vodimo profesionalne događaje i kongrese, uključujući Vaše učešće u tim događajima

PO KOM OSNOVU OVAJ VEB SAJT OBRAĐUJE VAŠE PODATKE O LIČNOSTI?

Vaši podaci o ličnosti se obrađuju samo na osnovu:

 • Vaše prethodne SAGLASNOSTI: u kojoj ste jasno i izričito dali svoje odobrenje kompaniji Sanofi da obrađuje Vaše podatke o ličnosti. odobrenje kompaniji Sanofi da obrađuje vaše podatke o ličnosti. U praksi, to obično znači da će Sanofi od Vas tražiti da potpišete dokument ili popunite onlajn obrazac „prijave“ ili da sledite neki relevantan postupak koji će Vam omogućiti da budete u potpunosti informisani, a zatim da jasno prihvatite ili odbijete predviđenu obradu podataka o ličnosti. Na osnovu kretanja po ovom veb sajtu i, ako je relevantno, saglasnosti za obradu Vaših podataka o ličnosti pomoću kolačića (u skladu sa našom politikom o kolačićima u nastavku).
 • ugovornog odnosa između Vas i kompanije Sanofi: u tom slučaju, obrada Vaših podataka o ličnosti uglavnom je neophodna za izvršenje ili primenu ugovora; to znači da ako ne želite da Sanofi obrađuje Vaše podatke o ličnosti u tom kontekstu, kompanija Sanofi može ili je dužna da odbije da zaključi takav ugovor sa Vama ili može da ne bude u mogućnosti da pruži proizvode ili usluge obuhvaćene ovim ugovorom.
 • „legitimnog interesa“ kompanije Sanofi u smislu važećeg zakona o zaštiti podataka. U tom slučaju, kompanija Sanofi uzima u obzir Vaša osnovna prava i interese u utvrđivanju toga da li je obrada legitimna i zakonita.

KOLIKO DUGO SE ZADRŽAVAJU PODACI O LIČNOSTI PRIKUPLJENI NA OVOM VEB SAJTU?

Podaci o ličnosti prikupljeni na ovom veb sajtu zadržavaju se tokom narednih perioda, u zavisnosti od kategorija podataka o ličnosti koji se obrađuju:

 • Identifikacioni podaci: Sanofi čuva Vaše podatke o ličnosti u periodu koji je potreban za ispunjavanje navedenih svrha ili dok ne povučete svoju saglasnost.
 • Poruke: Podaci neće biti sačuvani.
 • Profesionalne informacije Sanofi čuva Vaše podatke o ličnosti u periodu koji je potreban za ispunjavanje navedenih svrha ili dok ne povučete svoju saglasnost.
 • Podaci o vezi: Podaci neće biti sačuvani.
 • Podaci o lokaciji: Podaci o lokaciji: Podaci neće biti sačuvani.
 • Podaci koji se odnose na kolačiće i podaci koji se mogu prikupljati pomoću kolačića: Pogledajte politiku o kolačićima u nastavku.

KO IMA PRISTUP PODACIMA O LIČNOSTI

Kompanija Sanofi može da prenese vaše podatke o ličnosti interno (tj. drugim subjektima kompanije Sanofi) i/ili eksterno trećim licima pružaocima usluga za potrebe:

 • upravljanja Vašim nalogom
 • identifikovanja pristupa veb sajtu
 • poboljšanja i prilagođavanja veb sajta i naših proizvoda, usluga i našeg poslovanja uopšte
 • korespondencije sa Vama radi rešavanja svih upita ili žalbi
 • boljeg razumevanja Vaših oblasti interesa i preferencija kako bismo poboljšali naše kanale komunikacije i interakciju sa vama
 • slanja obaveštenja i drugih informacija za koje mislimo da će Vam biti korisne ili koje ste tražili od nas

Kada takav unutrašnji ili spoljni prenos podataka o ličnosti podrazumeva prenos vaših podataka o ličnosti u zemlju koja pruža niži nivo zaštite podataka o ličnosti od nivoa koji se generalno pruža u vašoj zemlji, kompanija Sanofi će obezbediti da se vašim podacima o ličnosti obezbedi dovoljan nivo zaštite primenom odgovarajućih zaštitnih mera, kao što su Evropske standardne ugovorne klauzule, Obavezujuća korporativna pravila kompanije Sanofi ili traženje vašeg prethodnog izričitog pristanka.

VAŠA PRAVA: SANOFI ĆE OBEZBEDITI DA MOŽETE OSTVARITI SVOJA PRAVA U POGLEDU VAŠIH PODATAKA O LIČNOSTI

Možete ostvariti svoja prava predviđena važećim zakonima o zaštiti podataka.

Stoga vas Sanofi obaveštava da imate pravo:

 • na pristup svojim podacima o ličnosti, na osnovu jednostavnog zahteva – i u tom slučaju možete dobiti kopiju tih podataka (ako ih tražite), osim ukoliko vam ti podaci nisu direktno dostupni, na primer putem vašeg ličnog naloga;
 • da Vaši podaci o ličnosti budu ispravljen ako su netačni, nepotpuni ili zastareli;
 • da Vaši podaci o ličnosti budu obrisani u situacijama koje su predviđene važećim zakonom o zaštiti podataka („pravo da budete zaboravljeni“);
 • na povlačenje saglasnosti koju ste dali za obradu Vaših podataka o ličnostibez uticaja na zakonitost obrade, ako su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni na osnovu vaše saglasnosti;
 • na podnošenje prigovora na obradu Vaših podataka o ličnosti, ako su Vaši podaci o ličnosti prikupljeni i obrađeni na osnovu legitimnog interesa kompanije Sanofi i u tom slučaju morate da obrazložite svoj zahtev objašnjavajući nam Vašu konkretnu situaciju;
 • da zahtevate ograničenje obrade Vaših podataka o ličnosti u situacijama koje su predviđene važećim zakonom o zaštiti podataka;
 • da dobijete svoje podatke o ličnosti za prenos iz kompanije Sanofi trećem licu ili da Sanofi prenese Vaše podatke o ličnosti direktno trećem licu kojeg Vi izaberete, ako je to tehnički izvodljivo (pravo na prenosivost podataka je dozvoljeno samo ako je obrada zasnovana na Vašoj saglasnosti)

Ako želite da ostvarite neko od ovih prava, obratite nam se na način opisan u odeljku „Kako kontaktirati sa nama“ i preduzećemo potrebne korake kako bismo vam odgovorili što pre.

Takođe možete podneti prigovor nadležnom organu za zaštitu podataka u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti. Iako predlažemo da nam se prethodno obratite, ako želite da iskoristite ovo pravo, obratite se direktno nadležnom organu za zaštitu podataka shodno mestu stanovanja.

KAKO KONTAKTIRATI SA NAMA

Sva pitanja ili zahteve u vezi sa upotrebom Vaših podataka o ličnosti od strane kompanije Sanofi možete poslati našem službeniku za zaštitu podataka na sledeću adresu e-pošte: SECEuropePrivacy@sanofi.com