PRAVNO OBAVEŠTENJE

Na ovoj strani su predstavljeni uslovi korišćenja ovog veb sajta (u daljem tekstu „veb sajt“). Kada posećujete ovaj veb sajt, obavezujete se da ćete se pridržavati ovih uslova. Savetujemo vam da redovno proveravate ove uslove, jer se oni mogu povremeno menjati, bez prethodne najave.

INTELEKTUALNA SVOJINA

SANOFI-AVENTIS DOO BEOGRAD, privredno društvo osnovano u skladu sa zakonima Republike Srbije, sa registrovanim sedištem u Beogradu, Španskih boraca 3/VI, PIB 104756679, matični broj 20231556 (u daljem tekstu „Sanofi“), privredno društvo koje pripada grupi Sanofi, vlasnik je ovog veb sajta i njime upravlja. Izgled i svaka od komponenti, uključujući žigove, logotipe i nazive domena, koji se pojavljuju na veb sajtu, zaštićeni su zakonima o intelektualnoj svojini i pripadaju kompaniji Sanofi ili njenim povezanim društvima ili je za njihovo korišćenje potrebno odobrenje.

Nijedna komponenta veb sajta se ne sme kopirati, reprodukovati, menjati, ponovo objaviti, otpremiti, iskriviti, preneti ili distribuirati na bilo koji način ili u bilo kom mediju, u celini ili delimično, bez prethodnog pismenog pristanka kompanije Sanofi. Međutim, možete da preuzmete i odštampate dokumente (ili njihove delove) koje je Sanofi otpremio na veb sajt i da napravite njihove kopije za svoju ličnu, privatnu i nekomercijalnu upotrebu, na ličnom računaru ili pomoću alata za deljenje ponuđenih na veb sajtu.

Sledeća izjava treba da se nalazi na svakoj odobrenoj kopiji celokupnog ili dela sadržaja veb sajta: „AUTORSKO PRAVO SANOFI-AVENTIS GRUPE 2020 - SVA PRAVA ZADRŽANA“.
Prilikom odobrene upotrebe komponenti prikazanih na veb sajtu, nije ih dozvoljeno menjati na bilo koji način.

Kompanija Sanofi i njena povezana društva zadržavaju pravo da preduzmu pravne radnje zbog bilo kakvog kršenja njihovih prava intelektualne svojine.

PRIRODA INFORMACIJA

Svrha veb sajta je prikupljanje saglasnosti zdravstvenih radnika za komunikaciju.

Informacije date na ovom veb sajtu nisu poziv na propisivanje ili kupovinu lekova koje nudi kompanija Sanofi ili neko od njenih povezanih društava, niti se smatraju pozivom na ulaganje i ne tumače se kao nagovaranje, javna ponuda ili predstavljanje ponude za upis ili kupovinu akcija, odnosno trgovanje akcijama kompanije Sanofi ili nekim drugim hartijama od vrednosti koje izdaje kompanija Sanofi i/ili njena povezana društva.

POVERLJIVOST

Veb sajt nije kreiran tako da od Vas prima bilo kakve poverljive informacije. Osim podataka o ličnosti (pogledajte Politiku privatnosti na veb sajtu), bilo koje informacije u bilo kom obliku (dokumenti, podaci, grafike, pitanja, sugestije, koncepti, primedbe ili drugo) koje saopštite na veb sajtu nikako se neće smatrati poverljivim. Shodno tome, samo Vaše dostavljanje ovih informacija daje nam pravo da ih koristimo, reprodukujemo, distribuiramo, modifikujemo ili prenosimo kako bismo obradili Vaš zahtev.

Korisnička imena i lozinke („podaci za prijavu“), koji su Vam dostavljeni za prijavljivanje na veb sajt, Vaša su lična i ne smeju se deliti sa bilo kojom drugom osobom. U potpunosti ste odgovorni za upotrebu i poverljivost podataka za prijavu.

VEZE SA DRUGIM VEB SAJTOVIMA

Kompanija Sanofi ne snosi nikakvu odgovornost u vezi sa bilo kojim veb sajtom trećeg lica kojem ste mogli pristupiti putem ovog veb sajta. Kompanija Sanofi ne može na bilo koji način da kontroliše sadržaj takvih veb sajtova trećih lica koji ostaju u potpunosti nezavisni od kompanije Sanofi. Postojanje veze između ovog veb sajta i veb sajta trećeg lica ni u kom slučaju ne znači da kompanija Sanofi na bilo koji način odobrava sadržaj tog veb sajta trećeg lica, a naročito njegovu moguću upotrebu.

Pored toga, odgovorni ste za preduzimanje mera predostrožnosti neophodnih za sprečavanje bilo kakve infekcije sa veb sajta, posebno jednim ili više računarskih virusa, trojanaca ili nekim drugim „parazitom“.

Eksterni veb sajtovi mogu sadržati hiperlinkove koji vode do ovog veb sajta. Nijedan takav hiperlink neće biti instaliran bez prethodne izričite saglasnosti kompanije Sanofi. U svakom slučaju, kompanija Sanofi ni na koji način nije odgovorna za nedostupnost takvih eksternih veb sajtova.

OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

Kompanija Sanofi ulaže sve razumne napore kako bi obezbedila da informacije objavljene na ovom veb sajtu budu tačne i ažurirane. Zadržava pravo da ispravi sadržaj u bilo kom trenutku, bez prethodne najave. Međutim, kompanija Sanofi ne može da garantuje da su podaci dostupni na veb sajtu tačni, ažurirani ili potpuni. Materijali i komponente veb sajta su dati „takvi kakvi jesu“ bez ikakvih garancija, implicitnih ili eksplicitnih. Shodno tome, osim za direktnu imovinsku štetu nastalu usled grubog ili namernog nemara kompanije Sanofi, kompanija Sanofi nije odgovorna za:

  • bilo kakvu netačnost, grešku ili propust u pogledu informacija dostupnih na veb sajtu;
  • bilo kakvu štetu prouzrokovanu prevarnim upadom trećeg lica koji dovodi do promene informacija ili sadržaja koji su dostupni na veb sajtu;
  • i šire, za bilo koji indirektni ili posledični gubitak, iz bilo kog razloga, bilo kog porekla, bilo koje prirode ili sa bilo kakvim posledicama, čak i ako je kompanija Sanofi upozorena na mogućnost takve štete ili gubitka.

Kompanija Sanofi ne pruža nikakvu implicitnu ili eksplicitnu garanciju koja se odnosi, bez ograničenja, na prikladnost veb sajta za tržište ili drugu određenu namenu.

DOSTUPNOST VEB SAJTA

Prihvatate (i) da je tehnički nemoguće da veb sajt funkcioniše bez podrazumevanih postavki i da kompanija Sanofi ne može preuzeti nikakvu odgovornost za to, (ii) da podrazumevane postavke mogu dovesti do privremene nedostupnosti veb sajta i (iii) da na funkcionisanje veb sajta mogu negativno uticati uslovi i performanse van kontrole kompanije Sanofi, kao što su, na primer, prenosne i telekomunikacione veze između vas i veb sajta.

Kompanija Sanofi i/ili njeni dobavljači mogu, u bilo kom trenutku, privremeno ili trajno izmeniti ili prekinuti kompletan veb sajt ili njegov deo kako bi se izvršili radovi na održavanju i/ili uvela poboljšanja i/ili promene veb sajta. Kompanija Sanofi nije odgovorna za bilo kakve izmene ili obustavu ili prekid veb sajta.

PRAVNE INFORMACIJE

Veb sajt i njegov sadržaj su uređeni zakonima Francuske i svi relevantni sporovi su u nadležnosti sudova u Parizu, Francuska.

PRAVNO OBAVEŠTENJE

HOSTING

Plusserver GmbH
Hohenzollernring 72
50672 Köln
Germany
Phone +49 2203 1045 3000